Organisation

Vid Stockholms universitet är Nada en institution inom den Naturvetenskapliga fakulteten, Matematisk-fysiska sektionen. Vi är även en del av Skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC, vid KTH där vi har vår geografiska hemvist. Såväl ekonomiska frågor som tjänstetillsättningar hanteras så gott som alltid av KTH. Ett fåtal personer är anställda vid Stockholms universitet.
Se vidare under Kontakt

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Våra huvudområden är datalogi och beräkningsteknik. Vi har ett kandidatprogram i datalogi – datavetenskap för naturvetare, och ett masterprogram i datalogi samt en mängd fristående kurser. Kurser inom våra områden ingår även i ett antal andra program vid Stockholms universitet, på såväl kandidat- som masternivå.
Läs mera under fliken Utbildning

Utbildning på forskarnivå

Våra ämnen för forskarutbildning är datalogi och numerisk analys.
Läs mera under fliken Forskning

Forskning

Datalogisk forskning bedrivs främst inom tre avdelningar; beräkningsbiologi, datorseende och robotik samt teoretisk datalogi, och delvis vid avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign. <Forskning inom numerisk analys bedrivs vid avdelningen med samma namn.>
Läs mera under fliken Forskning